KVKK

6698 SAYILI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz MGEON Kişisel Bakım ve Tüketim Ürünleri Ticaret A.Ş. (“MGEON”), yürütmekte olduğu ticari faaliyetleri gereğince çeşitli şekillerde kendisiyle paylaşılan, iletilen, aktarılan, kaydedilen kişisel verilerinizi azami dikkat ve özenle korumakta ve “KVKK” doğrultusunda işlemektedir. İşlenen kişisel verilerinizle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’ya uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Veri sorumlusu olan şirketimiz MGEON Kişisel Bakım ve Tüketim Ürünleri Satış Dağıtım A.Ş. (MGEON), “KVKK”’nın 10. Maddesi gereğince Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. Maddesi uyarınca;

  1. a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  2. b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  3. c) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

  1. d) İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda aşağıdaki şekilde sizleri bilgilendirmektedir.
  • Veri Sorumlusu:

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğuna 367254-5 sicil numarasıyla kayıtlı ve Atakent Mah. Turgut Özal Bulvarı Dumankaya Miks 48/2 İç Kapı 143 Küçükçekmece – İstanbul merkez adresinde faaliyet gösteren MGEON Kişisel Bakım ve Tüketim Ürünleri Ticaret A.Ş. yasa gereği veri sorumlusudur.

  • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, alım satım, distribütörlük, bayilik, abonelik ve sair hizmet alım sözleşmeleri ve ticari ilişkiler kapsamında, şirketimize yapılacak iş başvurularının veya bildirimlerin analizi ve değerlendirilmesi, satış ve dağıtımını yaptığımız ürün ve hizmetlerden daha iyi yararlanılmasının temini için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, çalışma ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, faturalama, ürün sevkiyatı, teslimat, iade gibi konularda sağlıklı hizmet sunulabilmesi, ticari ve iş planlarının belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla işlenmektedir. Belirtilen kapsamda ve işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. Şirketimiz tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket etmektedir.

  • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin distribütörlük ve bayilik yetkileri kapsamında satış, dağıtım ve pazarlamasını yaptığı ürünler ve hizmetlerimizden sizlerin daha iyi yararlanmalarının temini, bu maksatla ilgili tüm departmanlarımızın gerekli çalışmaları yapmaları, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında üretici ve tedarikçi firmalar, iş ortaklarımız, yönetimsel etkileşimde bulunduğumuz grup şirket, bölüm ve yöneticileri, çalışanları, paydaşlarımız, hizmet ve danışmanlık aldığımız gerçek ve tüzel kişiler, banka, finans ve sigorta kuruluşları, posta, dağıtım, kurye ve kargo firmaları, veri saklama firmaları, yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlara yukarıda sayılan amaç kapsamında ve bununla sınırlı olarak “KVKK”’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
  • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirketimize telefon, e-mail, mesaj, faks veya çeşitli şekillerde ilettiğimiz, aktardığınız ya da çalışanlarımıza, danışmanlarımıza, hizmet aldığımız firmalara verdiğiniz kişisel veriler, web sitemiz, çeşitli sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. Bu bilgiler, Şirketimizin ticari faaliyetlerini yasalar çerçevesinde yürütebilmesi, hizmetlerinin devamlılığı ve mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilmektedir.

  • Kişisel Verilerin Saklanması, İmha edilmesi ve Anonimleştirilmesi:

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  1. İlgili Kişinin Hakları

“MGEON” bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin şirketimizden bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,

         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yasa gereği haklarınızı kullanmak için şirketimize talebinizi yazılı olarak ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile elden teslim edebilir, iadeli taahhütlü veya noter marifetiyle Şirketimizin Atakent Mah. Turgut Özal Bulvarı Dumankaya Miks 48/2 İç Kapı 143 Küçükçekmece – İstanbul adresine gönderebilir, kvkk@mgeon.com e-mail adresine iletebilir veya KVKK gereğince getirilebilecek diğer iletişim kanallarıyla ulaştırabilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücretler tarafınıza fatura edilir. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kurul’un ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.